We verzenden bestellingen op maandag en vrijdag

We verzenden bestellingen op maandag en vrijdag


  Algemene voorwaarden

  1

  Algemene Voorwaarden

  1.1

  In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Nobels Drinks' verstaan: Slijterij Nobel Holwerd B.V.

  1.2

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij goederen en/of diensten aan Opdrachtgever levert.

  1.3

  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1.4

  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

  2

  Prijs en betaling

  2.1

  Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

  2.2

  Opdrachtgever zal facturen binnen veertien dagen na factuurdatum betalen, tenzij anders overeengekomen is.

  2.3

  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd zijn. In geval Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Nobels Drinks gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

  3

  Vertrouwelijke informatie

  3.1

  Alle door één van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruik maken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

  3.2

  Geen van de partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

  4

  Voorbehoud van eigendom

  4.1

  Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Nobels Drinks, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 volledig aan Nobels Drinks zijn voldaan.

  5

  Risico

  5.1

  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever zijn gebracht.

  6

  Producten van derden

  6.1

  Indien Nobels Drinks producten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Nobels Drinks zal daarvan aan Opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

  6.2

  De aansprakelijkheid van Nobels Drinks voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op die betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

  7

  Leveringstermijnen

  7.1

  Alle door Nobel Drinks genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst aan Nobels Drinks bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Nobels Drinks niet in verzuim. Nobels Drinks is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Nobels Drinks en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

  8

  Aansprakelijkheid van Nobels Drinks

  8.1

  De totale aansprakelijkheid van Nobels Drinks onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (inclusief BTW) voor de door Nobels Drinks te verrichten werkzaamheden.

  8.2

  Aansprakelijkheid van Nobels Drinks voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

  8.3

  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na ontstaan daarvan schriftelijk bij Nobels Drinks meldt.

  8.4

  Opdrachtgever vrijwaart Nobels Drinks voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en/of dienst dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Nobels Drinks geleverde producten en/of diensten.

  9

  Overmacht

  9.1

  Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge een overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Nobels Drinks.

  10

  Openbaarmaking

  10.1

  Opdrachtgever staat bij deze aan Nobels Drinks toe de diensten van Nobels Drinks waarvoor door Opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken.

  11

  Toepasselijk recht en geschillen

  11.1

  De overeenkomsten tussen Nobels Drinks en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

  12

  Drank- en HorecaWet

  12.1

  De Drank- en HorecaWet stelt dat het verboden is om alcohol aan personen jonger dan 18 jaar te verkopen. Wij zijn daarom wettelijk verplicht om voorafgaand aan de verkoop vast te stellen of u 18 jaar of ouder bent.

   

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0